น้ำทิพย์ เจ็กภู่

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี : สาขา ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน :
2546-2548 : Summit Auto Body Industry Co.,Ltd. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน ระดับวิชาชีพ/Internal auditor ISO14001:2004
2548-2551 : SEIKO PRECISION (Thailand) Co.,Ltd. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ/Internal auditor ISO14001:2004
2551-2552 : Microchip Technology (Thailand) Co.,Ltd. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ/Internal Auditor ISO14001:2007/Lead Auditor OHSAS18001:2007
2553-2554 : Brady Technologies (Thailand) Co.,Ltd. หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน/Internal auditor ISO14001:2004
2554-2557 : Manufacturing and Safety Services Co.,Ltd.ที่ปรึกษาด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิทยากร/Lead Auditor ISO9001:2008/Lead Auditor OHSAS18001:2007
2557-ปัจจุบัน : Safety Innovation and Engineering Ltd.,Part.ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิทยากร/Lead Auditor ISO9001:2015/Lead Auditor OHSAS18001:2007/ Lead Auditor ISO14001:2015/
ปัจจุบัน : Big Q Training Co., Ltd. ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

ประวัติการฝึกอบรม:
• ISO9001&ISO14001 Integrated Management System Audit : Quality Alliance(Thailand)Co.,Ltd.
• Lead Auditor OHSAS18001:2007 : SGS
• Confine space : Controller : Thai Safety Training
• Fire Fighting : Advanced course : Thai Safety Training
• Chemical Management System : Siam Safety
• Cleaner Technology/Life Cycle Assessment/EcoDesign for WEEE/RoHS/EuP : Electrical and Electronics institute
• ISO/TS16949:2009 : Knowledge Center Co.,Ltd.
• 5S Assessment Technique : Electrical and Electronics institute
• Forklift Safety : NPC Co.,Ltd.
• Handling Flammable Liquids Seminar : FM Global Corporate training
• Ergonomics : Manufacturing and Safety Services Co.,Ltd
• Protecting Your Property and Business III: Leading Property Loss Prevention Programs : FM Global Corporate training
• ISO9001:2015 :Intertek institute
• ISO14001:2015 :Intertek institute
• Process Safety Management (PSM) :The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage.

หัวข้อการบรรยาย :
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
• การหยั่งรู้ระวังภัย (KYT)
• ข้อกำหนด OHSAS18001 :2007
• การตรวจติดตามระบบภายใน (Internal Audit) OHSAS18001 :2007
• จิตสำนึกความปลอดภัย (Safety Awareness)
• ความปลอดภัยในการจัดการสารเคมี (Chemical Safety Management)
• การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis :JSA)
• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
• การตรวจติดตามระบบภายใน (Internal Audit) ISO14001 :2015
• การประเมินประเด็นปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect&Impact Assessment)
• การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ (Accident/Incident Investigation and Report)
• การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
• การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)
• ข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 :2015
• การตรวจติดตามระบบภายใน (Internal Audit) ISO 9001 :2015
• การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment :LCA)
• ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001 2018
• การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001 2018

Total Page Visits: 916 - Today Page Visits: 1