หลักสูตร BBS : Behavior-based safety การสร้าง พฤติกรรมความปลอดภัย

บทนำ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่น

องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานมีมากมายหลายปัจจัยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

การสร้างความตระหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างได้โดยอาศัยแนวคิดย้อนกลับโดย ทฤษฎีโดมิโน โดย
1. ต้องทำให้ผู้ปฎิบัติรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม เพื่อทำให้เกิดความตระหนัก
2. หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับรู้รูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จุดปฏิบัติงานโดยผ่านการศึกษาข้อมูลในอดีต หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
3. หลังจากนั้นให้ทำกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และร่วมกันหามาตรการป้องกัน
ในการเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุ และการวิเคราะห์ ร่วมกันจะทำให้เกิดการรับรู้และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในระหว่างการปฏิบัติงานเนื่องจากเกิดความตระหนักและไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับตน

“อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรม แต่มันคือเรื่องของการกระทำทุกการกระทำ คือ เงาของความคิด คิดแบบไหนชีวิตก็เป็นแบบนั้น”
BBS ย่อมาจาก Behavior Based Safety ใช้หลักการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ในการศึกษาว่าทำไม คนถึงแสดงพฤติกรรมความปลอดภัยออกมาเป็นการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ในการลดการบาดเจ็บและลดความเสี่ยง สร้างวัฒนธรรมเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างค่านิยมของบุคคล ทัศนคติ ความเชื่อ ด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้มีความตระหนักและเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา บุคคลภายนอกและทรัพย์สินขององค์กร
– เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
– เพื่อให้ทราบถึงความสูญเสียและผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
– เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– อุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
– ประเภทอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
– ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ
– สาเหตุโดยทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุ
– Workshop รวมกลุ่มและนำเสนออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดปฏิบัติงาน และ นำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นและสาเหตุ)
– หลักในการทำให้อุบัติเหตุเป็น ศูนย์ ZERO ACCIDENT
Behavior Based Safety
– BBS คือ อะไร, ทำไมต้อง BBS
– ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ปลอดภัย
– การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
– เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ
– เทคนิคการสังเกต และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย
– workshop ทำทะเบียนพฤติกรรมเสี่ยงและเลือกพฤติกรรมเสี่ยงและการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Work 70%

Total Page Visits: 984 - Today Page Visits: 2