หลักสูตร DOE : Design of Experiment การออกแบบการทดลอง ( ใช้ Program Minitab ) 1วัน

สภาพปัญหา
ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพของแต่ละโรงงานมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีความตระหนักที่จะนำเครื่องมือเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ในอดีตมีต้นทุนที่เกิดจากการทำ Trial and Error เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีปัจจัย (Factor)

ที่จะต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหายิ่งจะต้องใช้ทั้งต้นทุน และเวลามหาศาลในการดำเนินการ ซึ่งการออกแบบการทดลอง หรือ DOE (Design of Experiment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ด้วยต้นทุนต่ำ และเวลาในการดำเนินการน้อย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ แนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาได้เข้าใจหลักการ และการตีความผลการทดลอง
4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำเทคนิค DOE ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ วิศวกร มีประสบการณ์ (ใช้ Minitap เป็นแล้ว )

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
– กระบวนการทางธุรกิจและการแก้ไขปัญหา
– ความสัมพันธ์ระหว่าง DPSR กับ PDCA
– ทบทวนความเข้าใจทางสถิติเบื้องต้น
– การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
– แนวคิดการออกแบบการทดลอง
– หลัก 3 ประการของการออกแบบการทดลอง
– ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง
* การรับรู้ปัญหาและกำหนดหัวข้อปัญหา
* การเลือกตัวแปรตอบสนอง
* การเลือกปัจจัย
* การกำหนดระดับของปัจจัย
* การเลือกตัวแบบการทดลอง
* การดำเนินการทดลอง
* การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ
* การสรุปผล
– ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)
– แนวความคิดของ ANOVA
– ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
– Model Adequacy Checking
– EXPERIMENTS WITH BLOCKING FACTORS
– Nuisance factor
– Randomized Complete Block Design
– ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
– FACTORIAL EXPERIMENT
– OFAT vs Factorial Experiment
– Factorial Experiment
– Main effect
– Interaction effect
– Power and Sample Size
– การคำนวณ Sample Size ด้วย Minitab
– 2-factor factorial design
– การสร้างแผนการทดลองด้วย Minitab
– General Full Factorial Design
– ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
– การตัดเทอมที่ไม่มีนัยสำคัญด้วย Stepwise
– General Full Factorial Design with Blocking
– การสร้างแผนการทดลองด้วย Minitab
– TWO-LEVEL FACTORIAL DESIGNS
– การคำนวณ sample size ด้วย Minitab
– ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
– การทำ Optimization ใน Minitab
– 23 factorial cube plot
– ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
– A Single Replicate of the 2k design
– BLOCKING, CONFOUNDING SYSTEM AND TWO-LEVEL FRACTIONAL FACTORIAL DESIGNS
– Confounding system
– Confounding ABCD
– 2k-p Fractional Factorial Design
– การทำ Fold over บน Minitab
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยายทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ โดยใช้คอมพิวเตอร์
– หลักสูตรนี้ใช้ Program Minitab ช่วยในการคำนวณ

 

Total Page Visits: 914 - Today Page Visits: 1