หลักสูตร Kaizen by Small Group Activity ไคเซ็น แบบกลุ่ม

Keyword ค้นหาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร ฝึก อบรม Kaizen , อบรม kaizen สสท , อบรม Kaizen ราคา , อบรม Kaizen ppt , ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน , ตัวอย่างไคเซ็นง่ายๆ , แนวคิด Kaizen ในการ ทํา Productivity Improvement , อบรมไคเซ็น ฟรี , ตัวอย่างไคเซ็น ฝ่ายผลิต , ไคเซ็น ตัวอย่าง kaizen โรงงาน อุตสาหกรรม , ตัวอย่างไคเซ็น ในชีวิตประจําวัน , ตัวอย่างไคเซ็น ออฟฟิศ , ตัวอย่างไคเซ็น คลังสินค้า , ตัวอย่างไคเซ็น 5ส , ตัวอย่าง ไคเซ็น ช่าง , ตัวอย่างไคเซ็น แผนกบุคคล

บทนำ อบรม kaizen สสท
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบคือไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทั้งความสูญเสียและสูญเปล่า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ

Kaizen คือปรัชญาและวิธีการ “ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” แนวคิดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกา มาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ. 1949-1950 โดย W. Edwards Deming ได้มีการเข้ามาฝึกอบรมเรื่องการใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 The Economic and Scientific Section (ESS) ได้รับมอบหมายให้มีการพัฒนาทักษะด้านการจัดการให้กับระดับหัวหน้างาน โดยใช้หลักการของ Training Within Industry (TWI) ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ
หนึ่งในโปรแกรมฝึกอบรมนั้นคือ “การปรับปรุงใน 4 ขั้นตอน” หรือที่เรียกว่า “Kaizen eno Yon Dankai.” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักคำว่า Kaizen จากนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ TOYOTA ได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาพัฒนาต่อ ใน ค.ศ. 1930 โดย Dr. Taiichi ohno and Dr. Shigeo shingo สองคนนี้ร่วมกันพัฒนาปรัชญาและวิธีการ Kaizen โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่ในหลักการ Job method คือ 5W1H และ ECRS
เข้ามาใช้โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการระบุและกำจัด “Muda” หรือของเสียในทุกพื้นที่รวมทั้งกระบวนการผลิตและในปี 1986 Dr.Masaaki Imai ได้แนะนำให้โลกตะวันตกรู้จัก “Kaizen” ผ่านหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “ Kaizen : The Key to Japan’s Competitive Success ”KAIZEN แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

อ้างอิง “ Kaizen : The Key to Japan’s Competitive Success ”

การ KAIZEN แบบกลุ่ม ใช้กับปัญหาที่มีความยากในการจัดการขึ้นอีกระดับ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจัดการ และมีกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปนิยมแก้ไขปัญหาระดับนี้ผ่าน กิจกรรมกลุ่มย่อย
Small Group Activity กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้พนักงานในทุกระดับเข้าใจแนวคิดและหลักการ ไคเซ็น KAIZEN และมีทักษะในการดำเนินงาน Kaizen by Small Group Activity

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ประวัติความเป็นมาของ KAIZEN
– KAIZEN 3 ประเภท
ขั้นตอนการ KAIZEN แบบกลุ่ม
– 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
1. ค้นหาประเด็นที่ควรปรับปรุง
* ความสูญเสีย 16 ประการ
* ความสูญเปล่า 7 ประการ
* พลังงาน
* พื้นที่การทำงาน
* ปลอดภัย
2. เลือกประเด็นปรับปรุง
3. ศึกษาข้อมูลและกำหนดเป้าหมายของกิจกรรม
4. วางแผนกิจกรรม
– WORKSHOP
5. ระบุแนวทางการปรับปรุง
6. พิจารณามาตรการปรับปรุง
7. ดำเนินการปรับปรุง
8. ตรวจสอบยืนยันผล
9. จัดทำมาตรฐาน
10. รักษาสภาพผลการปรับปรุง
– WORKSHOP
การประกวด
– ขั้นตอนการประกวด
– การรวบรวมข้อมูลส่งประกวดและการตรวจสอบ
– การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
– แนวคิดการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
– แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Kaizen
– โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70% และยกตัวอย่างการ KAIZEN ในโรงงานอื่นประกอบ
– ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง
– 1 กลุ่ม ไม่เกิน 3 คน

Total Page Visits: 954 - Today Page Visits: 1