หลักสูตร KYT : kiken yochi training การหยังรู้ระวังภัย

บทนำ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่น

องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานมีมากมายหลายปัจจัยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

KYT ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training โดย “Kiken” แปลว่า อันตราย “Yoshi” แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ “Training” แปลว่า การอบรม เป็น วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใดแฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติและหาวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้น ๆ

ได้พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และถูกนำไปเผยแพร่ใช้กันในประเทศต่างๆ ซึ่งสถานประกอบการหลายแห่งในประเทศไทยก็ได้นำเทคนิคนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อ. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน สร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ และหาวิธีควบคุมป้องกัน
และ ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุด้วยวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น
หัวใจของ KYT ที่จะทำใหhอุบัติเหตุเป็นศูนย์มี 3 ประการ
1 เกิดทุกครั้งที่จะทำงานใด ๆ ว่ามีอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่ แล้วหาทางป้องกัน
2 ให้คำมั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนต่อทีมงานและตนเองว่า “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์”ก่อนลงมือทำงานในแต่ละวันหรือก่อนลงมือทำงานใด ๆ
3 ใช้วิธีการเตือนตนเอง (SHISAKOSHO) ก่อนลงมือทำงาน โดยการตรวจดูความเรียบร้อยและความพร้อมของงาน และชี้นิ้วไปที่งานพร้อมกับตะเบ็งเสียงว่า “ทุกอย่างพร้อมและปลอดภัย โอเค”

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
2) เพื่อสร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงานโดยการตรวจดูความเรียบร้อยและความพร้อมของงานก่อนที่จะลงมือทำงานโดย KYT : Kiken Yoshi Training
3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ ที่อาจมีอยู่หรือแฝงอยู่ในงาน และหาวิธีการควบคุมป้องกันด้วยตนเอง
4) ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

หลักการและแนวคิด
– KYT คืออะไร , จุดประสงค์ของ KYT
– แนวคิดพื้นฐานของ KYT กับการลดอุบัติเหตุ
– แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม KYT
– โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่คณะดำเนินงาน
Kiken Yoshi Training
– ประเภทของ KYT ชนิดต่างๆ
– เควายที 4 ขั้นตอน (4R – KYT)
* R1 การสำรวจเพื่อหาอันตราย
– Workshop
* R2 การวิเคราะห์และให้น้ำหนักความสำคัญ
* R3 การกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม
– Workshop R2,R3
* 4R การตัดสินใจเลือกมาตรการ
– Workshop นำเสนอมาตรการ R4
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Work 70%
– ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิดในการดำเนินกิจกรรมKYT
– สำรวจหน้างานจริงเพื่อบ่งชี้และยกตัวอย่างจุดเสี่ยง

Total Page Visits: 952 - Today Page Visits: 1