หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานและจริยธรรม Labor and ethics risk assessment สำหรับ RBA

RBA Online , อบรม RBA , rba training , rba ด้านจริยธรรม , rba กำหนดชั่วโมงการทำงาน , RBA 7.0 , หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานและจริยธรรม , Labor and ethics risk assessment หลักสูตร RBA 

บทนำ RBA Online
หลักปฏิบัติของ RBA คือชุดของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม มาตรฐานที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณอ้างอิงบรรทัดฐานและมาตรฐานสากลรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO, แนวปฏิบัติของ OECD สำหรับวิสาหกิจข้ามชาติ, มาตรฐาน ISO และ SA และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าจรรยาบรรณจะมีต้นกำเนิดมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม
ภาพรวมของจรรยาบรรณ
– เป็นจรรยาบรรณที่สร้างขึ้นสำหรับปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านอิเล็คทรอนิกส์โดยเฉพาะ
– ลักษณะเป็นมาตรฐานบริหารจัดการองค์กร
– ข้อกำหนดต่างๆมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดทางกฏหมายในแต่ละประเทศ อนุสัญญาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงมาตรฐานบริหารงานสากลต่างๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
– ข้อกำหนดจรรยาบรรณระบุ ในฐานะที่ผู้ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจ
– ลูกค้าของผู้ส่งมอบระบุชัดเจน และอาจมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ส่งมอบต่อลูกค้ารายนั้นๆ

ความเสี่ยงแฝงอยู่ในทุกแง่มุมของทุกระบบเช่น ระบบการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย แรงงาน จริยธรรม ทุกกระบวนการ และทุกการทำงาน การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงทำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการระบุ พิจารณา และควบคุมผ่านการออกแบบและการใช้ระบบที่มุ่งเน้นการป้องกันความล้มเหลว

ผลลัพธ์จากการกำหนดมาตรการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง ก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการดำเนินงานเชิงกระบวนการ

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงด้านแรงงานและจริยธรรมที่นำไปดำเนินธุรกิจ เพื่อจัดการให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ
• นำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ในการจัดการด้านความรับผิดชอบหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้างาน และผู้สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
บทนำ
RBA คืออะไร
• จุดมุ่งหมายของ RBA
• ภาพรวมข้อกำหนด RBA หมวด A – E
แนวคิดการป้องกันปัญหา
• ปัญหาและผลกระทบของปัญหา
• แนวคิดการป้องกันปัญหาจากประเด็นความเสี่ยง
• ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านแรงงานและจริยธรรมต่อการดำเนินธุรกิจ
• ความเสี่ยง คืออะไร
• ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
• ผลลัพธ์ที่คาดหวังใน หมวด A แรงงาน , หมวด D จริยธรรม
• การระบุ/ประเมินระดับความเสี่ยง (ระบุ, เกณฑ์การกำหนดระดับความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยง)
• มาตรการจัดการความเสี่ยง (ขจัด, ลด, เปลี่ยน/กระจาย,ยอมรับ)
• ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
• ปรับปรุงความเสี่ยง / จัดทำมาตรฐานความเสี่ยง
Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Total Page Visits: 41285 - Today Page Visits: 15