หลักสูตร Preventive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 1 วัน

บทนำ
ในปัจจุบันเครื่องจักรได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และโดยมากแล้วปริมาณของเครื่องจักรจะมากกว่าจำนวนของพนักงานซ่อมบำรุง ถ้าบริษัทขาดการจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดีจะทำให้เครื่องจักรมีการขัดข้องเสียหายบ่อย เครื่องจักรเดินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบสินค้า
ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาระบบการบำรุงรักษาขึ้นมาแต่ละช่วงเวลาดังนี้
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของการบำรุงรักษาซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสียหายของเครื่องจักรเป็นศูนย์ (Zero Failure)

ขั้นตอนการ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการของและความสำคัญของ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance กลับไป ประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
จำนวนผู้เข้าอบรม :30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 1วัน 09.00-16.30

หัวข้ออบรม
– ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
– ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
– ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา
– โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
– ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
– Work Shop คำนวณ MTBF , MTTR
– 5 ขั้นตอนการทำ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance
* เตรียมการและเก็บข้อมูล
– 6 โมดุลของเครื่องจักรที่ต้องเฝ้าระวัง
* วิเคราะห์ข้อมูล
* กำหนดมาตรฐาน
* จัดทำแผน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance
* ควบคุมและวัดผล
* Workshop
– การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
– การบำรุงรักษาตามเวลา : TBM
– การบำรุงรักษาตามสภาพ : CBM
– Q&A

รูปแบบการอบรม
-บรรยาย 60% Workshop40%
-ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริงที่องค์กรจัดเตรียมไว้

Total Page Visits: 1195 - Today Page Visits: 1