หลักสูตร Effective QCC Meeting Techniques เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้ากลุ่มและสมาชิก

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
Quality Control Circle ( QCC ) คือ “กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน”

จุดประสงค์ของการทำ QCC :
มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน
ประวัติความเป็นมา QCC

แหล่งความรู้ด้านขั้นตอนและเครื่องมือ

ปัจจุบันหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ให้การยอมรับว่ากิจกรรม QCC นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการยกระดับการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการปรับปรุงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเอง จึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสามารถรักษาสภาพได้และดีขึ้นแต่ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมของแต่ละองค์กรก็ย่อมแตกต่างกันไป
หลักการเบื้องต้นพบว่าการดำเนินกิจกรรม QCC จำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมการประชุมเป็นหลักเพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม

การประชุม เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกิจกรรม QCC ทำให้สมาชิก “ได้พบปะพูดคุย” “สร้างโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสอย่างสบายใจ” “ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด”
รูปแบบต่างๆในการประชุม QCC
(1) การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ/ติมตามผล
(2) การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ หรือ ขอความคิดเห็น หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สมาชิกในทีมจึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและแนวทางการประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือเพื่อสิ่งอื่นๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ของการประชุมที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานและความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม QCC
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดเทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Meeting Techniques)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
– หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
– ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
หลักการและแนวคิด
– QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
– แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
– ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
– แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
– โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
การประชุมกลุ่ม QCC
– หลักการและเหตุผลของการประชุมกลุ่ม
– ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมและอำนาจหน้าที่
– ขั้นตอนการประชุมกลุ่ม QCC
* การกำหนดหัวข้อการประชุม
– Workshop
* การกำหนดระยะเวลา/สถานที่/การนัดหมาย
* การดำเนินการประชุมและการสรุปผลการประชุม
* การมอบหมายงานและการนัดประชุมครั้งถัดไป
– Workshop
* การบันทึกผลการประชุม
– Q & A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ในขั้นตอน Step 1- Step 5
– ใช้หลักการประชุมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

Total Page Visits: 924 - Today Page Visits: 1