หลักสูตร Maintenance and operate Pneumatics & Hydraulic การดูแลรักษา / การใช้ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์

บทนำ

นิวเมติกส์ (pneumatic) เป็นคำที่มาจาก pneuma ซึ่งเป็นภาษากรีกโบราณ หมายความว่า “ก๊าซที่มองไม่เห็น” ในปัจจุบัน นิวเมติกส์ หมายถึงระบบที่ใช้อากาศอัดส่งไปตามท่อลมเพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังงานกล โดยระบบการทำงานของนิวเมติกส์นั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน ดังนี้
– อุปกรณ์ต้นกำลังนิวแมติก (power unit) ทำหน้าที่สร้างลมอัดเพื่อนำไปใช้ในงานระบบนิวแมติก ประกอบไปด้วย เช่น

• อุปกรณ์ขับ
• เครื่องอัดอากาศ
• เครื่องกรองอากาศขาเข้า
• เครื่องหล่อเย็น
• เครื่องแยกน้ำมันและความชื้น
• ถังเก็บลมอัด

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) เป็นระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานของเหลวที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานในรูปของอัตราการไหลและความดันเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยผ่านตัวกระทำ เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ไฮดรอลิค ในอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ นิยมใช้ น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil) เป็นตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงาน เพราะว่าน้ำมันไฮดรอลิคมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ไม่สามารถยุบตัวได้ทำให้การส่งถ่ายพลังงานมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ส่งถ่ายพลังงานน้ำมันเข้าสู่ระบบ โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์เป็นตัวขับ (Drive) ปั๊มไฮดรอลิคให้หมุน เพื่อที่จะดูดน้ำมันจากถังพักเข้ามาในตัวเสื้อของปั๊ม แล้วส่งออกไปสู่ระบบไฮดรอลิค ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น

• ปั๊มไฮดรอลิค
• มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เครื่องยนต์ขับ
• ถังพักน้ำมัน
• ไส้กรองน้ำมัน
• ที่ดูระดับน้ำมัน
• ฝาเติมน้ำมัน และระบบระบายอากาศ
• วาล์วปลดความดัน
• วาล์วลัดวงจร
• กระบอกสูบ
• มอเตอร์ไฮดรอลิค

ทั้งระบบนิวเมติก และระบบไฮดรอลิค นับเป็นระบบการส่งกำลังที่มีความสำคัญของเครื่องจักรการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งหาก ทั้ง 2 ระบบ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็จะส่งผลต่อการผลิต คุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน ดังนั้นถ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการใช้งานและดูแลรักษาขาดการดูแลและใช้งานทั้ง 2 ระบบที่ถูกต้อง และเหมาะสม จะช่วยให้การเสื่อมสภาพและการเสียหายก่อนเวลาอันสมควรลดลง รวมถึงเป็นการยืดอายุการใช้งานออกไป ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญและหลักการของการดูแลรักษา ระบบนิวเมติก และระบบไฮดรอลิค
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการการดูแลรักษาและการใช้งาน ไปใช้งานจริงที่เครื่องจักรได้

กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกร และช่างเทคนิค
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
– ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 8 ประการ
– ระบบไฮดรอลิค
– หลักการของระบบไฮดรอลิค
– อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิค
– การตรวจเช็ค การดูแลรักษา
– Workshop การใช้และดูแล ระบบไฮดรอลิค (หน้างาน)
– Workshop การสร้างมาตรฐานการดูแลรักษา ระบบไฮดรอลิค
– ระบบนิวเมติก
– หลักการของระบบนิวเมติก
– อุปกรณ์ในระบบนิวเมติก
– การตรวจเช็ค การดูแลรักษา
– Workshop การใช้และดูแล ระบบนิวเมติก (หน้างาน)
– Workshop การสร้างมาตรฐานการดูแลรักษา ระบบนิวเมติก
– การตรวจสอบเครื่องจักรด้วยสายตา Visual Control
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 40% Workshop 60%
– ลงหน้างานทำความเข้าใจระบบการทำงานและเสนอแนะวิธีการบำรุงรักษาร่วมกัน

 

Total Page Visits: 890 - Today Page Visits: 1