หลักสูตร QC Story & QC Tools เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ และ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 2 วัน เน้น Workshop+ Tools

บทนำ
การดำเนินกิจกรรมในแต่ละกระบวนการมีเป้าหมายเฉพาะเรื่อง เพื่อทำให้เกิดผลลัพย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกระบวนการถัดไป จนถึงลูกค้าผู้ใช้งาน ในแต่ละกระบวนการมีปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ วิธีการ และสภาพแวดล้อม 4M1E
ไม่มีปัจจัยใดที่จะคงความสมบูรณ์และเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความผิดปกติของปัจจัยเหล่านั้น ปัญหาย่อมเกิดขึ้น
ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้

แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC ,QC Story , 8D ,5 Principles ,CAR & PAR เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC ,QC Story , 8-Disciplines (8D) ,5 Principles ,CAR & PAR เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

เดิมมา QC Story คือรายงานที่ใช้ในองค์กรเพื่อใช้ในการอธิบายเรื่องการแก้ปัญหาที่ผ่านมาอย่างง่ายๆ อย่างไรก็ตามกิจกรรมของ QC Story แสดงว่าเรื่องเหล่านี้นำไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ดีและง่ายต่อการเข้าใจและทำให้กิจกรรมแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ปัจจุบัน QC Story ได้รับการพิจารณาให้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาเพิ่มจากขั้นตอนการจัดทำรายงาน
QC Story (คิวซีสตอรี่) คือ “ขั้นตอนการแก้ไขหรือปรับปรุงยกระดับ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงเรื่องราวโครงการของกระบวนการทำงาน ผ่านกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบ”

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรม เข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา QC Story ของ Japanese Standards Association และเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรม มีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 2 วัน 09.00-16.30
หัวข้ออบรม

บทนำ
– ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
– หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
– ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
– ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ PDCA
– ความแตกต่างระหว่าง QCC ของ JUSE และ QC Story ของ JSA
QC Story ของ Japanese Standards Association
– QC Story 8 ขั้นตอน และ QC 7 Tools
STEP 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง
– ตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง
– ระบุและรวบรวมรายการของปัญหา
– ประเมินตัวปัญหาโดยตารางและสรุปหัวข้อ ของ JSA
STEP 2 ให้เหตุผลในการกำหนดหัวข้อ
– การระบุผลกระทบและแรงจูงใจ
STEP 3 วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน
– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
– การจัดลำดับรายการปัญหาสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ (Pareto)
– วิธีการตั้งเป้าหมายจากสูตรประเมินโอกาส
STEP 4 ชี้บ่งต้นตอของปัญหา คัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาและวางแผนกิจกรรม
– การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการให้คะแนนความสำคัญของสาเหตุ
– วิธีการยืนยันสาเหตุของปัญหา
– การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การประเมินวิธีแก้ไขจากตารางประเมินค่า
– การจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข
STEP 5 ดำเนินการตามแผน
– การดำเนินการแก้ไข
STEP 6 เฝ้าติดตาม และประเมินผลกิจกรรมที่ปฏิบัติ
– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
– การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
STEP 7 การจัดทำมาตรฐาน
– การจัดทำมาตรฐานและกำหนดจุดควบคุม
– การฝึกอบรม
– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
– การยืนยันผลการรักษาสภาพ
STEP 8 ศึกษาปัญหาอื่นและเลือกหัวข้อปัญหาครั้งถัดไป
– ทบทวนผลการดำเนอนงานและคัดเลือกหัวข้อปัญหาถัดไป

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP QC Story ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 8
– ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

Total Page Visits: 901 - Today Page Visits: 1