หลักสูตร Control Plan / Quality Plan การพัฒนา แผนควบคุม / แผนคุณภาพ

บทนำ

Control Plan
คือสารสนเทศประเภทหนึ่งในระบบบริหารคุณภาพ ทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละกระบวนการเข้าใจสิ่งที่ต้องควบคุม และวิธีการควบคุม เพื่อทำให้กระบวนการนั้นๆผลิตสินค้าออกมามีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้ากฎหมาย
ในการออกแบบ Control Plan จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง FMEA เพื่อนำผลการวิเคราะห์และแนวทางการควบคุมป้องกันมาใช้เป็นแนวทางการควบคุม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– วัตถุประสงค์การทำระบบ QMS อุตสาหกรรมยานยนต์
– Core Tools for IATF16949:2016
– Control Plan or Quality Plan คืออะไร
– ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP or QP
– ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบ
– ทบทวนรายละเอียดผลิตภัณฑ์และหน้าที่การทำงาน
– Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก
– ทบทวนคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์แต่ละกระบวนการ
– Process Flow Chart ย่อย และ Layout ย่อย
– Characteristics Matrix ความสัมพันธ์ Product & Process
– PFMEA
การออกแบบ CP or QP
– รายละเอียดแผนควบคุม 1-14
– การระบุรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ 15-16
– การระบุรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 17
– การระบุ Characteristics คุณลักษณะเฉพาะและเกณฑ์การยอมรับของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 18-22
– การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าติดตามจุดควบคุม 23
– การกำหนดเกณฑ์การสุ่มตรวจเพื่อการยอมรับ 24
– การระบุวิธีการควบคุมป้องกันและการตอบสนอง 25-26
พัฒนา CP or QP
– แนวทางปฏิบัติสำหรับการปรับปรุง Control Plan
– การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ CP or QP โดย A8
– การปรับปรุง FMEA และ CP or QP ตามข้อกำหนด 10.2.3
Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%

ลูกค้าต้องจัดเตรียม
– ทบทวนรายละเอียดผลิตภัณฑ์และหน้าที่การทำงาน
– Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก
– ทบทวนคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์แต่ละกระบวนการ
– Process Flow Chart ย่อย และ Layout ย่อย
– Characteristics Matrix ความสัมพันธ์ Product & Process
– PFMEA

Total Page Visits: 869 - Today Page Visits: 1